حمل ویژه به شهرستان ها

ارسال محصولات باکس ماکس به شهرستان ها با بسته بندی های تابوتی و بسیار مستحکم ارسال میگردد تا از ورود هر گونه آسیب ناشی از جابجایی به آن جلوگیری شود.

شهرستان های تهران

هزینه حمل به شهرستان های استان تهران هر کیلوگرم 4500 تومان می باشد

سایر شهرستان ها

هزینه حمل به سایر شهرستان ها هر کیلوگرم 10500 تومان می باشد.

شهر تهران

هزینه حمل و نصب در مناطق 22 گانه تهران بزرگ رایگان می باشد.

مراکز استان ها

هزینه حمل به مراکز استان ها هر کیلوگرم 8500 تومان می باشد.