حمل ویژه به شهرستان ها

ارسال محصولات باکس ماکس به شهرستان ها با بسته بندی های تابوتی و بسیار مستحکم ارسال میگردد تا از ورود هر گونه آسیب ناشی از جابجایی به آن جلوگیری شود.

شهرستان های تهران

هزینه حمل به شهرستان های استان تهران هر کیلوگرم 8500 تومان می باشد

سایر شهرستان ها

هزینه حمل به سایر شهرستان ها هر کیلوگرم 17000 تومان می باشد.

شهر تهران

هزینه حمل مناطق 22 گانه تهران بزرگ

شلف و اکسسوری ها 60000 تومان

بقیه محصولات هر کیلو 7000تومان

مراکز استان ها

هزینه حمل به مراکز استان ها هر کیلوگرم 15000 تومان می باشد.