تصور نکنید، مشاهده کنید

 

اگر با گوشی تلفن همراه‌ یک عکس از دیوار منزلتان برای ما بفرستید، ما در کمتر از 24 ساعت چیدمان مناسب برای آن فضا را برای شما طراحی و ارسال می‌کنیم. فقط در هنگام عکس گرفتن موارد زیر را در نظر داشته باشید:

عکس ارسالی باید از فاصله‌ 2/5 الی 4 متری دیوار مورد نظر گرفته شود.

عکس ارسالی باید از روبروی دیوار گرفته شده و حتی المکان تراز باشد.

عکس ارسالی باید تا حد امکان روشن و گویا باشد.

هنگام عکس برداری گوشی را بصورت افقی بگیرید.

[quform id=”4″ name=”design form”]