علمک گاز خود را بپوشانید!
با استفاده از باکس های دیواری زیر میتوانید علمک گاز منزل خود را براحتی بپوشانید. همچنین با استفاده از ابزار مای بـاکس مـی توانید باکـس دلـخواه خـود را بـرای پوشــاندن علمک گـاز خود طراحی کـنید! با مای باکس عکس دیوار خود را بگیرید و باکس ها را روی آن بچینید!